Skip to main content

MEDIBRAND

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  

SPIS TREŚCI:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 2. CELE I PODSTAWY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
 3. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
 4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 6. PLIKI COOKIES
 7. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 8. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 9. PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE I PROFILOWANIE
 10. PRZEKAZYWNIE DANYCH POZA EOG
 11. SKARGA DO ORGANU NADZORUJĄCEGO

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medibrand Laura Sulewska z siedzibą w Warszawie, ul. Zięby 40a, lok. 94, 02-808 Warszawa, NIP: 6392000043, REGON: 524117883.

 1. Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: kontakt@medibrand.pl albo pod numerem telefonu kontaktowego: +48733277798.

 

CELE I PODSTAWY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzone przez Administratora dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. Obsługa Pani/Pana zgłoszeń/zapytań (w celu nawiązania kontaktu, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, np. formularz kontaktowy, korespondencja e-mail, social media, kontakt telefoniczny) – w zależności od drogi nawiązania przez Panią/Pana kontaktu ze Sprzedawcą podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub b) i/lub f) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości obsługi Pani/Pana zgłoszenia.
 2. Zawarcie i wykonanie umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy.
 3. Archiwizacja księgowa i podatkowa jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Przy czym obowiązek ten wynika z innych przepisów prawa (m.in ustawy o rachunkowości, ordynacja podatkowa). W tym wypadku podanie danych jest obowiązkowe.
 4. Dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. ustawy Kodeks cywilny).
 5. Przekazywanie informacji handlowych oraz Subskrypcja Newsletter – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO oraz dodatkowa zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, tj. w celu wykonania umowy o Subskrypcję Newsletter oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przekazywania informacji handlowych oraz realizacji Subskrypcji Newsletter.

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera następujące dane osobowe:

 1. nazwisko i imię;
 2. adres;
 3. adres dostawy;
 4. adres poczty elektronicznej;
 5. numer telefonu;
 6. nazwa firmy;
 7. nr NIP.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Państwa danych osobowych.
 2. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne, jak również zabezpieczenia serwerów, połączeń Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 3. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. Pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz osoby wchodzące w skład organów zarządzających u Administratora – przy czym Administrator informuje, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie tym osobom, którym udzielone zostały pisemne upoważnienia i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania oraz zobowiązał je do zachowania poufności danych osobowych również po ustaniu stosunku pracy lub współpracy.
 2. Podmioty którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych: dostawcy usług IT, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, marketingowych, przechowywania danych na serwerach – przy czym Administrator informuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 3. Podmioty administracji publicznej uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

PLIKI COOKIES

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych identyfikujących użytkowników Sklepu Internetowego Medibrand, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny i zapewnieniu możliwości udostępniania Państwu interesujących informacji podczas procesu zakupowego.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Tworzenie statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co pomaga ich ulepszanie.
 1. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszego Sklepu Internetowego mogą Państwo sami zadecydować, na jakie cookies zgadzacie się i tym samym, czy wyrażacie zgodę na korzystanie przez naszych Partnerów z danych zgromadzonych poprzez cookies, czy nie. Nie udostępnimy Państwa danych osobowych bez uprzedniego uzyskania takiej zgody.
 2. Jednocześnie w każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 3. Obok plików cookies Administrator może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Sklepu Internetowego. Niektóre podstrony w ramach Sklepu Internetowego oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki internetowej, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu Internetowego. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.
 4. W celu monitorowania Sklepu Internetowego Administrator może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo sprzeciwu lub usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Administratora lub mu bezpośrednio doręczonej.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w szczególności obsługi Pani/Pana zgłoszeń/zapytań, zawarcia i realizacji umowy, wypełnienia obowiązków związanych z wykonaniem umowy, przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych, a także później, przez okres przedawnienia roszczeń oraz w celach podejmowania działań marketingowych, w tym zakresie najpóźniej jednak do wycofania przez Panią/Pana zgody.

 

PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

SKARGA DO ORGANU NADZORUJĄCEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka może być na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie Internetowej Medibrand. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych.